Project

Bouwteam Ossehaar

Naar aanleiding van de wateroverlast in het najaar van 1998 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoogwaterproblematiek rondom Coevorden. Beleidsmatig zijn verschillende oplossingsrichtingen afgewogen en gebieden aangewezen die ingericht kunnen worden als waterberging. Uit de Herijking Wateropgave Vechtstromen Noord (2015) en de NBW-toetsing Vechtstromen Noord (2020) is gebleken dat het plangebied Ossehaar goede mogelijkheden biedt om in perioden van extreme neerslag het teveel aan water tijdelijk te bergen. Hiermee kan worden voorkomen dat via het Stieltjeskanaal teveel water Coevorden instroomt en dat voor de inwoners en de bedrijven problemen gaan onstaan met wateroverlast.

Het concrete doel van de noodberging is dan ook het aftoppen van een T=100 hoogwatergolf tot maximaal 10,40m +NAP ter hoogte van Ossehaar door water vanuit het Stieltjeskanaal (streefpeil: 9,10m +NAP) in te laten als de waterstand 10,30m +NAP passeert. De totale berging van piekberging Ossehaar bedraagt circa 400.000 m3.

Om de noodberging in te richten zijn diverse veranderingen in het gebied noodzakelijk. Zo dient onder andere het gehele watersysteem in het projectgebied te worden aangepast incl. bijhorende stuwen, kwelsloten en kwelvijvers. Verder dient er een inlaatconstructie met bijbehorende brug te worden gerealiseerd en dienen dijken te worden gerealiseerd.

Voor deze opdracht was het Waterschap vechtstromen op zoek naar een slimme samenwerking om zo goede oplossingen te vinden voor de problematiek rondom de inlaatconstructie, de aanwezigheid van Gasunie leidingen en een toename van kwel in het omliggende gebied. Met name de samenwerking in het bouwteamverband en de slimme oplossingen die zijn geboden door Van Heteren zijn doorslaggevend geweest in de keuze voor Van Heteren als bouwteam aannemer.

Opdrachtgever

Waterschap Vechtstromen

Locatie

Coevorden

Start werkzaamheden

Oktober 2021

Geplande oplevering

Juni 2022

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via r.mulder@vanheteren.com of door te bellen naar 074 – 7630908.

Rik Mulder – Projectleider